Διαγνωστικά Τεστ | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στον Κορυδαλλό

 
Στο κέντρο Δράση & Επικοινωνία στον Κορυδαλλό, χρησιμοποιούνται μια σειρά από εξειδικευμένα ανιχνευτικά και διαγνωστικά εργαλεία (τεστ) τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μετρίσιμα δεδομένα έτσι ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα και περισσότερο στοχευμένα, τα θεραπευτικά προγράμματα των παιδιών. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται και μη σταθμισμένες δοκιμασίες οι οποίες παρέχουν στους θεραπευτές του κέντρου πολύ χρήσιμες πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψιν κατά το σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων.


Εργοθεραπευτικά τεστ

 • Sensory profile (αξιολογεί τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά)
 • Visual Motor Integration Test (VMI) Αξιολογεί οπτικές και οπτικοκινητικές δεξιότητες.
 • Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) Αξιολογεί οπτικοαντιληπτικές δεξιότητες
 • Miller Assessment for Preschoolers (MAP) Αξιολογεί αισθητικοκινητικές και γνωστικές δεξιότητες
 • Matrix Analogies Test (MAT) Αξιολογεί το μη-λεκτικό γνωστικό δυναμικό
 • ΕΔΑΛΦΑ Εργαλείο Διεπιστημονικής ομάδας για την Αξιολόγηση του επιπέδου Λειτουργικότητας παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού.


Λογοθεραπευτικά τεστ

 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης. Αξιολογεί το ενεργητικό λεξιλόγιο του παιδιού
 • Το μοντέλο των Κύκλων (Ι. Βογινδρούκα) Απεικονίζει τις διαταραχές της κοινωνικής επικοινωνίας στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Clinical Evaluation of Language Fundamentals- Preschool. (CELF- Preschool) Αξιολογεί την γλωσσική αντίληψη και την λεκτική έκφραση
 • Boehme Test of Basic Concepts (A. Boehme) Αξιολογεί το επίπεδο γνώσεων των παιδιών σε βασικές έννοιες
 • Preschool Language Scale-3 (PLS-3) Αξιολογεί την κατανόηση και την λεκτική έκφραση
 • Μέταφων τεστ
 • Αξιολογεί την μεταφωνολογική ανάπτυξη και την αναγνωστική ετοιμότητα του παιδιού ως προς τη φωνολογική επίγνωση


Ψυχολογικά Τεστ

 • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) Αξιολογεί το επίπεδο της νοημοσύνης των παιδιών
 • Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ Αξιολογεί τα στοιχεία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και της Υπερκινητικότητας


Παιδαγωγικά Τεστ

 • Αθηνά τεστ Αξιολογεί γνωστικές και μαθησιακές δεξιότητες
 • Ά Τεστ Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας
 • ΛΑΜΔΑ τεστ Λογισμικό Ανίχνευσης και αξιολόγησης των μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών


Απώτερος σκοπός της χρήσης των εργαλείων αυτών, είναι να έχουμε τη δυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογούμε και να καταγράφουμε την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, την βελτίωση των δεξιοτήτων των παιδιών και τη γενικότερη πρόοδό τους.

 
 
 
 

Επικοινωνία

 

Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία | ΔΡΑΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 
Τηλέφωνο 2104946410